Ex-presidentes

Antal Alamsy
1987 – 1989
1989 – 1991

Gilberto Marcondes
1991 - 1993
1993 – 1995

Laszlo Richard Dezsy
1995 - 1997
1997 – 1999

Elizeu Pereira
1999 – 2001
2001 – 2004
2004 – 2007

Wolfgang Merten
2007 - 2010
Elizeu Pereira Júnior
2010-2013
2013-2016


<< Voltar